Червена книга

Морската свиня, наричана още муткур или реликтен муткур, е морски бозайник от семейство Морски свине (Phocoenidae), който се отличава от същинските делфини главно по късата заоблена муцуна и по-малките си размери. Реликтният муткур е най-дребният представител на китоподобните в Черно море. Морската свиня е широко разпространена в моретата на Северното полукълбо. Един от трите вида делфини, които се срещат и в Черно море. Обитава предимно плитки води (0-200 м) в зоната на континенталния шелф в целия басейн на Черно море. Храни се основно с риба и главоноги. Вписан е в Българската Червена книга като много рядък и застрашен вид.

Черният щъркел е голяма мигрираща блатна птица от семейство Щъркелови. Първите сведения за разпространението на черния щъркел на територията на България са от началото на 1960-те години. Черният щъркел обитава горите. Живеят в тихи вековни гори, като строят гнездото си на някое голямо дърво. Ловните им територии се състоят от потоци, рекички, блата, както и ливади с ниска растителност. Размножават се през пролетта в по- топлите страни в Европа. Менюто е съставено основно от риби,бозайници, влечуги, мекотели, насекоми и др. Ловуват като нагазват в плитка вода и хващат своята плячка с дългия си клюн. В средата на XX в. е на изчезване. През последните години популацията се оценява на 300–550 гнездещи двойки.